Hindi << Books at UVa, December 1998

Login to and search
the Univeristy of Virginia Library

Bishta, Pankaja, 1946-
Pankaj Bisht
Dabarala, Mangalesa
Mangalesh Dabaral
Amarakanta
Amarkant
4 items. 1963-1966.
Khare, Vishnu, 1940-
3 items. 1978-1994.
Singh, Shamser Bahadur, 1911-
Samasera Bahadura Singh or Simha
4 items. 1966-1982.
Karttikeya, Lalit
Lalit Karti(t)ikeya (=? Kumara, Siva Ke.) ????
Jaina, Aravinda 1 item. 1994. Pacauri, Sudhisa, 1948-
Pachauri, Sudhish
Darpana, Mahesa
Mahesh Darpan
2 items. 1988-1989.
Bharadwaj, Bharat ????
Pushpa, Maitreyi
1 item. 1997.
Setha, Raji, 1935-
1 item. 1993.
Garg, Mridula
2 items. 1980-1982.
Varma, Surendra.
1 item. 1993.
Bismillaha, Abdula, 1949-
1 English translation. 1996
Josi. Sarada, 1931-
1 item. 1985.
Jaina, Virendra, 1955-
.
Back to the top.
Bisht, Pankaj Bishta, Pankaja, 1946- 
 GET Lekina daravaza (1982)
 GET Usa ciriya ka nama (1992)

Dabarala, Mangalesa, 1948- Dabaral, Mangalesh
 GET Hama jo dekhate haim (1995)

Amarakanta Amarakant
4 items. 1963-1966

1) Mana ki gh1-2tiyam. (1966)
  PK2098.A5 M3 1966 1 (ALD-STKS) held at ALDERMAN
2) Candani ke bandhana. (1965)
  PK2098.A5 C3 1 (ALD-STKS) held at ALDERMAN
3) Desa ke loga. (1964)
  PK2098.A5 D4 1 (ALD-STKS) held at ALDERMAN
4) Katili raha ke phula. (1963)
  PK2098.A5 K3 1963 1 (ALD-STKS) held at ALDERMAN

Khare, Vishnu, 1940-
3 items. 1978-1994.

1) Saba ki avaza ke parde mem / Vishnu Khare. 
  PK 2098.26 .H347 S22 1994 1 (ALD-STKS) held at ALDERMAN
2) Kalevala / Eliasa Lonrota dvara sankalita ; 
   anuvada tatha sampadana, Vishnu Khare. 
  PH 324 .H5 L615 1990 1 (BY-REQUEST) held at IVY
3) Khuda apani ankha se / Vishnu Khare. 
  PK2098.26 .H347 K5 1 (BY-REQUEST) held at IVY

Singh, Shamsher Bahadur. Simha, Samasera Bahadura.
4 items. 1961-1983.

1) Samasera : kavitaloka / Jagadisakumara.
  PK2098.S553 Z7 1982 1 (ALD-STKS) held at ALDERMAN
2) Itane pasa apane / Samasera Bahadura Simha.
  PK2098.S553 I8 1 (ALD-STKS) held at ALDERMAN
3) Udita : abhivyakti ka sangharsha / Samasera Bahadura Simha.
  PK2098.S553 U3 1 (ALD-STKS) held at ALDERMAN
4) Doli. 
  PK2200.A485 D6 1966 1 (ALD-STKS) held at ALDERMAN 

Kart(t)ikeya, Lalit. ????
 GET Talchat ka koras (1994)

Jaina, Aravinda, 1953
1 item. 1994.

Aurata hone ki saza / Aravinda Jaina. 
 HQ 1742 .J35 1994 (ALD-STKS) held at ALDERMAN.

Pachauri, Sudhish
 GET Nava-samrajyavada aura samskrti (1995)

Darpan, Mahesh
2 items. 1988-1989.

1) Jainendra, sakshi haim pirhiyam / sampadaka Vishnu Prabhakara ; sahayogi
   Mahesa Darpana, Pradipa Kumara. 
  PK 2098 .J26 Z67 1989 v.1 1 (ALD-STKS) held at ALDERMAN
2) Svatantryottara Hindi kahani-kosa / sampadaka Mahesa Darpana. 
  PK 2077 .S87 1988 v.1 1 (ALD-STKS) held at ALDERMAN

Bharadwaj, Bharat

Pushpa, Maitreyi
1 item. 1997.

Caka / Maitreyi Pushpa. 1997. 
  PK2098.32 .U88 C34 1997.Held at ALDERMAN.

Setha, Raji, 1935-
1 item. 1993. 

Against myself and other stories / Rajee Seth ; translated by Jasjit Purewal. 
  PK 2098.37 .E78 A7413 1993 (ALD-STKS) Held at Alderman.

Garg, Mridula
2 items. 1980-1982

1) A touch of sun / Mridula Garg. 
  PK2098.22.A64 U813 1982 1 (ALD-STKS) held at ALDERMAN
2) Anitya / Mrdula Garga. 
  PK2098.22 .A64 A84 1 (BY-REQUEST) held at IVY

Varma, Surendra
1 item. 1993.

Mujhe canda cahie / Surendra Varma.
PK 2098.42 .A635 M85 1993 (ALD-STKS) held at ALDERMAN.

Bismillaha, Abdula, 1949- 
1 English item only. 1996

Jhini-jhini bini cadariya. English / The song of the loom / Abdul Bismillah 
  PK2098.15 .I85 J4713 1996 (ALD-STKS) held at ALDERMAN.

Josi, Sarada, 1931- 
1 item. 1985.

Yathasambhava : cune hue 100 vyangya lekha / Sarada Josi. 
  PK2098.J667 Y38 1985 (ALD-STKS) held at ALDERMAN.

Jaina, Virendra, 1955-
Back to the top.
Return to South Asia book OR South Asia Library Resources